خانه هنر خورشید

کانالی در راستای کمک به اقتصاد خانواده و تحقق اقتصاد مقاومتی.
آموزش انواع هنرهای دستی
کیف، پادری،
گلدوزی
روباندوزی
و...
⬅تبلیغات را نه تایید و نه رد می کنیم لطفاً تحقیق کنید.


ارتباط با ادمین جهت تبادل و تبلیغ

@khorshidtab


آموزش کیف
12 دقیقه پیش
آموزش در پست بعدی کانال

🌼🍃🌸@kodakstan

کانال عروسک سازی
🌷🌷 @aroosaksazikhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
16 دقیقه پیش
آموزش گیر سر با روبان

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
2 ساعت پیش
آموزش در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
2 ساعت پیش
کیف مدل ماهی با نمد

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
1 روز پیش
آموزش در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
1 روز پیش
آموزش هدبند با نمد

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
1 روز پیش
آموزش در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
1 روز پیش
آموزش کفش با شلوار جین

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
1 روز پیش
آموزش در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
1 روز پیش
عروسک پروانه با خمیر
2 روز پیش
آموزش پادری

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
2 روز پیش
آموزش در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
2 روز پیش
ویژه مدارس
کاور مایع دستشویی
2 روز پیش
گلسازی با روبان

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
3 روز پیش
آموزش در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
3 روز پیش
آموزش گلدان

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
4 روز پیش
آموزش در پست بعدی کانال
4 روز پیش
آموزش جعبه عروسکی

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
4 روز پیش
آموزش ‌در پست بعدی کانال

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
4 روز پیش
آموزش گردنبند

@khanehonarkhorshid

#ما_ملت_امام_حسینیم
4 روز پیش
دریافت سروش پلاس