هوا[]ی بـے نفسـ..

بحثـ.. تنفسـ اینـ جسمـ خـاکی نیستـ..
اقاجانـ..
هوایمـ.. بی شما[]..
نفسـ ندارد...
#هعی..
...

تولد:^^اولینـ شنبهء ابان 1399


😅😅💔💔💔💔
8 ساعت پیش
خـدایا ما بهـ همه عشق ورزیدیمـ..
دورگردونـ لطفا!.. :)
#بـےنشان
sapp.ir/havaiebinafas
9 ساعت پیش
....امروز را چگونه گزراندیمـ..
.....به نام خدا
....بی او.!..
sapp.ir/havaiebinafas
12 ساعت پیش
رفقا تو تعاملی یه انرژی ای بدینـ دیگهـ دستـ تنهامـ دارم نابود میشمـ به فکر منحلـ کردنـ کانال افتادمـ.. !😅🙁
12 ساعت پیش
ما کهـ خوب میدانیم آب تمامـ خواهد شد... جنگلـ ها نابود خوهد شد.. آمار فوتی ها خیالی نیست و هزارانـ بلای دیگر در پیش استـ...
پس چرا کمی مراعات نمیکنیمـ..?!..
میدانید چرا?!.. چونـ انسان ذاتا خودخواه استـ.. اتفاق را برای دیگرانـ میبیند.. درس عبرت نمیگیرد..
وگرنهـ که از همانـ آغاز آدمـ و حوا میفهمید نباید بهـ حرف شیطانـ گوشـ کند..
آدمیزاد تا خودش بلایی بهـ سرش نیاید نمیفهد...
...
#بـےنشان
sapp.ir/havaiebinafas
12 ساعت پیش
برخی به ظاهر روشنـ فکر میگویند.. عزاداری موجب افسایش غمـ مردمـ میشود..
←لطفا خودتان قضاوت کنید..!
sapp.ir/havaiebinafas
12 ساعت پیش
‏اونایی که واسه نوید افکاری ، دختر آبان و هواپیمای اوکراینی توئیت زدن و واکنش نشون دادن، الان هنوز نفهمیدن چی شده؟
یا ‎#شهید_محسن_فخری_زاده ایرانی نیست؟
یا چون‌ یه طرف قضیه قبله ی آمال و آرزوهاشونه صداشون در نمیاد؟
یا شایدم چون ایشون سپاهی بودن، دشمن مردم حساب میشدن؟
✨ضرغام
#شهید_محسن_فخری‌زاده

@paaraadoox 🖤
13 ساعت پیش
شاید ان روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد خبری از دل پر درد گل یاس نداشت باید این طور نوشت چه شقایق باشد چه گل سوسن و یاس تا نیاید مهدی (عج) زندگی دشوار استـ..
#هعی...
sapp.ir/havaiebinafas
14 ساعت پیش
#استاد.پناهایانـ..
sapp.ir/havaiebinafas
14 ساعت پیش
منـ به امار زمینـ مشکوکمـ... اگر اینـ سطح پر از آدمـ هاستـ..
پس چرا یوسـف زهرا تنهاستـ..?!..
#هعی...
sapp.ir/havaiebinafas
14 ساعت پیش
میگویند.. عشقـ مرد.،به اندازهء غیرتشـ استـ..
یعنی.،تو مالـ منی.. کسی حقـ ندارد به تو نزدیک شود.. از نگاه کردن به تو لذتـ ببرد.. حقـ پایمالـ کردنت را بهـ کسی نمیدهمـ..
حیفـ.. آمدند اینـ عشق را به گیر دادنـ و بی اعتمادیـ.،محکوم کردند..
عشقـ را به بوسهـ و تختخوابـ تعبیر کردند..
دیگر از عشقـ فقط لکهـ ای از هوسـ به یادگار ماند..
افسوسـ..
#بـےنشان
sapp.ir/havaiebinafas
15 ساعت پیش
■□●○•°.←جواب سلامـ.. واجب استـ.. شک نکنـ آقـا جواب میدهد... :)
16 ساعت پیش
🖇✨السـلامـ علی پیر ترینـ جـوانـ دنیـآ... 🍁
16 ساعت پیش
🌿🌸.. بسـمـ الرحمنـ الرحیمـ ترینـ... :) ❣
16 ساعت پیش
اینـ جمعه هم گذشتـ...
و باز یک هفتهـ غرقـ سختیـ.. بدبختیـ.. انواع بلا و گرانیـ و بیماریـ و...
آخـ.. آقـا.. اونهایی که شبـ جمعهـ رو شبـ لذتـ و هوسـ می دونند.،،کجا خبر دارند داری برای آمرزشـ گناهای شانـ با جگر سوختهـ اشکـ میریزینـ... 〰💔〰
1 روز پیش
رفیقـ.. این قلبتو قراره به امامـ زمانتـ تقدیم کنی.. اینقدر حیفـ و میلشـ نکنــ......
#بـےنشان
sapp.ir/havaiebinafas
1 روز پیش
آقـا امشبـ قراره بدجور اشکـ بریزینـ برامونـ... 🥀
1 روز پیش
ای وایـ...
1 روز پیش
آی آدمـا..کسی عینـ خیالشـ هستـ..?!..- - - 🚶‍♂
1 روز پیش
منتظرا... دارهـ نزدیکهـ غروب میشهـ.. یعنیـ این جمعهـ هم میگذره بی تو آقـا..?!.,,💔🍂
1 روز پیش
#یکمـ.بهـ.خودمونـ.رحمـ.کنیمـ.. :)
#بـےنشان
1 روز پیش
حرفامونـ تمام شد..
1 روز پیش
دریافت سروش پلاس