𝚂𝚒𝚊𝚟𝚊𝚜𝚑

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی


دریافت سروش پلاس