جاوا را ساده آسان شیرین بنوشید!!!

ارتباط با ما: @rzutab


ساخت برنامه نمایش عکس_جلسه اول.pdf
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
ساخت برنامه نمایش عکس
جلسه: اول
مدرس : رحمان زارعی
جاوا را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!
@javapro_ir
8 ماه پیش
آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
ساخت برنامه نمایش عکس
جلسه: اول
مدرس : رحمان زارعی
جاوا را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!
@javapro_ir
8 ماه پیش
Game Tutorial-part8.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : دهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part14.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : شانزدهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part15.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : هفدهم (آخر)+ سورس کد پروژه

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part13.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : پانزدهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part11.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : سیزدهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part12.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : چهاردهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part9.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : یازدهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part10.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : دوازدهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part7.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : نهم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part6.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : هشتم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part5.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : هفتم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part4.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : ششم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part3.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : پنجم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part2.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه :چهارم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
Game Tutorial-part1.rar
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

جلسه : اول تا سوم

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
نام دوره : آموزش ساخت بازی دوبعدی گرفتن تخم مرغ

زبان برنامه نویسی : جاوا

پیش نیاز : مفاهیم پایه،شی گرایی و گرافیک جاوا

مدرس : رحمان زارعی

تعداد جلسات : 17 جلسه

جلسه اول PDF و سایر جلسات در قالب ویدیو می باشد.

🆔 @javapro_ir
9 ماه پیش
دریافت سروش پلاس