آشنایی با مدرسه هنر تلاوت

آشنایی با مدرسه هنر تلاوت


برای دیدن گواهی موسسات شرکت کننده در تأیید دوره های مجازی مدرسه هنر تلاوت در سال 98 می توانید هم به کانال اصلی مدرسه هنر تلاوت رجوع کرده و هم به آدرس ذیل مراجعه کنید.
موسسات فوق الذکر در گواهی های خود به رضایت قرآن آموزان، مربیان و اساتید شرکت کننده در دوره ها و همچنین نوین بودن سبک آموزشی اذعان کرده اند.
http://www.2noor.com/fa/news/139802311/
11 ماه پیش
لینک های مورد نیاز
11 ماه پیش
آشنایی با دورۀ ترتیل خوانی مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش ترتیل خوانی، از آغاز تا پایان؛ به روش نوین (ترکیبی از روش سنتی و علمی)
pdf
11 ماه پیش
آشنایی با دورۀ ترتیل خوانی
11 ماه پیش
آشنایی با دورۀ صوت و لحن مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش صوت و لحن به روش نوین، از آغاز تا پایان (ترکیبی از روش سنتی و علمی)
pdf
11 ماه پیش
فیلم شماره 17 - نمونه ی دوم تدریس صوت و لحن
11 ماه پیش
فیلم شماره 16 - نمونه ی أول تدریس صوت و لحن
11 ماه پیش
فیلم شماره 15 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 4
11 ماه پیش
فیلم شماره 14 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 3
11 ماه پیش
فیلم شماره 13 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 2
11 ماه پیش
فیلم شماره 12 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 1
11 ماه پیش
آشنایی با دورۀ صوت و لحن
11 ماه پیش
آشنایی با دورۀ تجوید مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش تجوید ، از إبتدآء تا پایان ؛ به روش نوین (آموزش بر أساس أصول و مبانی صداسازی)
pdf
11 ماه پیش
فیلم شماره 11 - نمونه ی دوم تدریس تجوید بر أساس أصول صداسازی
11 ماه پیش
فیلم شماره 10 - نمونه ی أول تدریس تجوید بر أساس أصول صداسازی
11 ماه پیش
فیلم شماره 9 - ویژگی های روش ( آموزش تجوید بر أساس أصول صداسازی) - قسمت دوم
11 ماه پیش
فیلم شماره 8 - ویژگی های روش ( آموزش تجوید بر أساس أصول صداسازی) - قسمت أول
11 ماه پیش
آشنایی با دورۀ تجوید
12 ماه پیش
آشنایی با دورۀ روخوانی و روانخوانی مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش روخوانی و روانخوانی، از آغاز تا پایان ؛ به روش نوین (فرمولی-نموداری)
pdf
12 ماه پیش
فیلم شماره 7 - نمونه ی دوم تدریس روخوانی - تدریس مختصر قسمتی از قاعده ی 11
12 ماه پیش
دریافت سروش پلاس