آشنایی با مدرسه هنر تلاوت

آشنایی با مدرسه هنر تلاوت


آشنایی با دورۀ صوت و لحن مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش صوت و لحن به روش نوین، از آغاز تا پایان (ترکیبی از روش سنتی و علمی)
pdf
1 سال پیش
فیلم شماره 17 - نمونه ی دوم تدریس صوت و لحن
1 سال پیش
فیلم شماره 16 - نمونه ی أول تدریس صوت و لحن
1 سال پیش
فیلم شماره 15 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 4
1 سال پیش
فیلم شماره 14 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 3
1 سال پیش
فیلم شماره 13 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 2
1 سال پیش
فیلم شماره 12 - ویژگی های روش صوت و لحن ( ترکیبی از سبک سنتی و علمی ) - قسمت 1
1 سال پیش
آشنایی با دورۀ صوت و لحن
1 سال پیش
آشنایی با دورۀ تجوید مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش تجوید ، از إبتدآء تا پایان ؛ به روش نوین (آموزش بر أساس أصول و مبانی صداسازی)
pdf
1 سال پیش
فیلم شماره 11 - نمونه ی دوم تدریس تجوید بر أساس أصول صداسازی
1 سال پیش
فیلم شماره 10 - نمونه ی أول تدریس تجوید بر أساس أصول صداسازی
1 سال پیش
فیلم شماره 9 - ویژگی های روش ( آموزش تجوید بر أساس أصول صداسازی) - قسمت دوم
1 سال پیش
فیلم شماره 8 - ویژگی های روش ( آموزش تجوید بر أساس أصول صداسازی) - قسمت أول
1 سال پیش
آشنایی با دورۀ تجوید
1 سال پیش
آشنایی با دورۀ روخوانی و روانخوانی مدرسه مجازی هنر تلاوت.pdf
ویژگی های آموزش روخوانی و روانخوانی، از آغاز تا پایان ؛ به روش نوین (فرمولی-نموداری)
pdf
1 سال پیش
فیلم شماره 7 - نمونه ی دوم تدریس روخوانی - تدریس مختصر قسمتی از قاعده ی 11
1 سال پیش
فیلم شماره 6 - نمونه ی اول تدریس روخوانی - تدریس فرمول 6 از مجموع 14 فرمول روخوانی
1 سال پیش
فیلم شماره 5 - ویژگی های روش نوین روخوانی و روانخوانی
1 سال پیش
آشنایی با دورۀ روخوانی و روانخوانی
1 سال پیش
طریقه-تبدیل-موبایل-فورجی-به-مودم-جهت-برگزاری-کلاس-های-مجازی-.pdf
طریقۀ تبدیل موبایل فورجی (4G) به مودم جهت برگزاری کلاس های مجازی
pdf
1 سال پیش
دریافت سروش پلاس