مقاله های زمین شناسی

نام کامل فایلها در نسخه دسکتاپ سروش دیده می شود.


2003 - Geochemistry and tectonomagmatic affinity of the Yungbwa ophiolite.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
1996 - Parlak - Mineral chemistry of ultramafic and mafic cumulates.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
Melt-peridotite interactions in shallow mantle.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2003 - Continental tholeiitic mafic rocks.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2006 - Geochemical character and tectonic environment of ultramafic to mafic cumulate rocks from the Tek.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2002 - Parlak.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2011 - Rates and Mechanisms of Mineral Carbonation in Peridotite.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2011 - Ultramafic Cumulates.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2015 - Talc-carbonate-alteration-of-ultramafic-rocks-within-the-Leka-Ophiolite-Complex-Central-Norway.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
1974 - Arai - Opx in Ultramafic.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2005 - geochemistry of ultramafic rocks.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
1982 - Chemical composition and origin of the earth’s primitive mantle.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2008 - Petrogenesis of Ultramafic Rocks.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2011 - Influence of subsolidus processes on the chromium number in spinel in ultramafic rocks.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2011 - carbon capture and storage in mafic and ultramafic rocks.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2010 - Orogenic Lherzolite.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰
2 سال پیش
2002 - The mafic–ultramafic rock association.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰
2 سال پیش
2007 - Mantle peridotites from the Western Pacific.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
1998 - The composition of peridotites and their minerals.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
1994 - A study of the mafic and ultramafic rocks in the Queensborough ar.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2010 - Microstructural and Rheological Evolution of a Mantle Shear Zone.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
2012 - Arc-tholeiite and ultramafic cumulate - New Zealand.pdf
کانال مقاله های زمین شناسی
@geologicalpapers

#دانلود_رایگان با همراه اول/ایرانسل/پارس آنلاین🔰🔰
2 سال پیش
سنگهای الترامافیک :👇👇
2 سال پیش
دریافت سروش پلاس