دروس خارج رادیو معارف

🔻به روز رسانی روزانه برنامه های مبانی فقاهت، فقه آل محمد و فقه اهلبیت پخش شده از رادیو سراسری معارف

🔴از مجموعه کانالهای برنامه های شاخص رادیومعارف

💠واحد رسانه های نوین


#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #جوادی_آملی

مبحث بیع

۹۶/۱۲/۲۴

@DoruseKharej
@RadioMaaref
2 سال پیش
#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #سبحانی

مبحث قواعد فقهیه

۹۶/۱۲/۲۲

@DoruseKharej
@RadioMaaref
2 سال پیش
#فقه_اهل_بیت

درس خارج آیت الله #مومن_قمی

مبحث خمس

۹۶/۱۲/۲۲

@DoruseKharej
@RadioMaaref
2 سال پیش
2 سال پیش
#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #سبحانی

مبحث قواعد فقهیه

۹۶/۱۲/۲۱

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#مبانی_فقاهت

درس خارج آیت الله #مکارم_شیرازی

مبحث قواعد اصولی، قاعده ی لا ضرر

۹۶/۱۲/۲۱

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#فقه_اهل_بیت

درس خارج آیت الله #مومن_قمی

مبحث خمس

۹۶/۱۲/۲۱

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #مکارم_شیرازی

مبحث حج، تروك احرام

۹۶/۱۲/۱۹

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#مبانی_فقاهت

درس خارج آیت الله #شاهرودی

مبحث الفاظ

۹۶/۱۲/۱۹

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#فقه_اهل_بیت

درس خارج آیت الله #نوری_همدانی

مبحث ولایت فقیه

۹۶/۱۲/۱۹

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #جوادی_آملی

مبحث بیع

۹۶/۱۲/۱۷

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #جوادی_آملی

مبحث بیع

۹۶/۱۲/۱۶

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
#مبانی_فقاهت

درس خارج آیت الله #مظاهری

۹۶/۱۲/۱۶

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#فقه_آل_محمد

درس خارج آیت الله #سبحانی

مبحث قواعد فقهیه

۹۶/۱۲/۱۵

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
2 سال پیش
#فقه_اهل_بیت

درس خارج آیت الله #مومن_قمی

مبحث خمس

۹۶/۱۲/۱۵

@DoruseKharej
@RadioMaaref

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
2 سال پیش
دریافت سروش پلاس