جلسه26 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_26
🌙#بتاریخ_99/11/13
🌷 #فصل_6
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 روز پیش
جلسه25 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_25
🌙#بتاریخ_99/11/12
🌷 #فصل_6
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 62 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_62
🌷 #بتاریخ_99/11/20
🍁 بحث: صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 61 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_61
🌷 #بتاریخ_99/11/19
🍁 بحث: صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 60 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_60
🌷 #بتاریخ_99/11/18
🍁 بحث: صحیح و اعمّ(صفحه50)
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
4 روز پیش
جلسه24 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_24
🌙#بتاریخ_99/11/07
🌷 #فصل_5
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
5 روز پیش
جلسه23 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_23
🌙#بتاریخ_99/11/06
🌷 #فصل_5
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
5 روز پیش
جلسه22 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_22
🌙#بتاریخ_99/10/24
🌷 #فصل_5
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
5 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 59 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_59
🌷 #بتاریخ_99/11/15
🍁 بحث: صحیح و اعمّ(صفحه50)
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
5 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 58 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_58
🌷 #بتاریخ_99/11/14
🍁 بحث: صحیح و اعمّ(صفحه49)
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
5 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 57 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_57
🌷 #بتاریخ_99/11/13
🍁 بحث: صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
6 روز پیش
جلسه21 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_21
🌙#بتاریخ_99/10/22
🌷 #فصل_5
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
6 روز پیش
جلسه20 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_20
🌙#بتاریخ_99/10/18
🌷 #فصل
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
6 روز پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 56 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_56
🌷 #بتاریخ_99/11/11
🍁 بحث: صحیح و اعمّ(صفحه49)
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 هفته پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 55 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_55
🌷 #بتاریخ_99/11/08
🍁 بحث: صحیح و اعمّ(صفحه48)
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 هفته پیش
جلسه19 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_19
🌙#بتاریخ_99/10/17
🌷 #فصل_1
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 هفته پیش
جلسه18 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_18
🌙#بتاریخ_99/10/14
🌷 #فصل_1
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 هفته پیش
جلسه17 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_17
🌙#بتاریخ_99/10/10
🌷 #فصل_1
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
1 هفته پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 54 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_54
🌷 #بتاریخ_99/11/07
🍁 بحث: ثمره ی صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani.ir
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
2 هفته پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 53 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_53
🌷 #بتاریخ_99/11/06
🍁 بحث: ثمره ی صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani.ir
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
2 هفته پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 52 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_52
🌷 #بتاریخ_99/10/24
🍁 بحث: صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani.ir
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
2 هفته پیش
کفایه الاصول از ابتدا جلسه 51 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌷 #کفایه
🌷 #کفایه_الاصول
🌷 #جلسه_51
🌷 #بتاریخ_99/10/23
🍁 بحث: صحیح و اعمّ
🌷 #سال_تحصیلی_99_400


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#کفایه
#از_ابتداء
@dorosjavadigilani.ir
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
2 هفته پیش
جلسه16 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_16
🌙#بتاریخ_99/10/09
🌷 #فصل_1
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani.ir
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
2 هفته پیش
جلسه15 اشارات نمط 9 استاد محمد هادی جوادی گیلانی.MP3
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
🌴 #شرح_ﺍشارات
🍁 #نمط_9
🌺 #جلسه_15
🌙#بتاریخ_99/10/15
🌷 #فصل_1
🍀 #سال_تحصیلی_98_99


#استاد_محمد_هادی
#جوادی_گیلانی
#شرح_اشارات
#نمط_نهم
@dorosjavadigilani.ir
https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
2 هفته پیش
دریافت سروش پلاس