〖ࢱࢱࢱࢱ‌³¹³👩🏻‍🎓〗

وخدایی‌که‌هرچه‌داریم‌ازاوست:)
امیدداشتن‌خوبه‌ولی‌امیدت‌به‌خداباشه🌱'!
رازموفقیت‌توکل‌به خدا^^
خلاصه‌درساتودرست‌بخون‌مومن‌جان🙇🏻‍♀🌸
ࢱࢱࢱࢱࢱ🍓↓
@kafedokhtrone
#اولین‌وآخرین‌چنل‌انگیزشۍ‌درسی💯'
#لطفا‌هشتگا‌کپی‌نشن💜🌱


ریاضی کلا هفت فصله
یعنی کلا یه هفته وقت میخاد ازتون
اینطوری راحت و قوی میشه ریاضیتون 🖐🏿
1 ماه پیش
- با انگیزه یک برنامه برای خودتون تهیه کنید
من از این راه استفاده میکنم واقعا مفیده👇🏻🍃'
- روزی یک کتاب مثلا هدیه های آسمانی رو انتخاب میکنم•💜•
- از درس اول شروع میکنم•💭•
- سوالات متن رو مینویسم•✋🏿•
- فیلم آموزشیشو میبینم•🌱•
- مرور میکنم تا ملکه ذهنم بشه•📖•
و هر روز یک درس رو انتخاب میکنم تا درس و مرور اون کتاب تموم بشه•🧷•
اینطوری هم آمادکی برای امتحان دارم
هم موفقیت در معدل سالم
‌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@ddkovhf4 🦕🌸.
1 ماه پیش
چشم رفقا میگم
ولی لطفا کپی در هرپیامرسانی نکنید فورواد کنید فقط !🌱
1 ماه پیش
یه برنامه ریزیِ فوق العاده دارم
باوقت کم بهترین برنامه بشه
اگه نوافقین بگین تا بگم بهتون🌱
1 ماه پیش
#نگارخانهـ🤞🏻🌸 '
#خودمون‌ساز
1 ماه پیش
-ما کجا و.....
این همه لفت کجا🚶🏻‍♂💔!!

-مام بریم اگه اذیتیدا🚶🏻‍♂💔!!
#لفت‌تاکجا؟!
1 ماه پیش
چطور‌سحر‌خیز‌باشیم؟👩🏻‍🎓🧡
1_دیرغذانخورید
2_زودبه‌تخت‌خواب‌بروید
3_حتما‌الارم‌تنظیم‌کنید
4_برنامه‌ریزی‌قبل‌ا‌زخواب
5_موبایل‌خو‌را‌کنار‌بگذارید
6_حدااقل‌۶ساعت‌بخوابید
7_الارم‌خو‌راجلونندازید
8_سریعا‌تخت‌خو‌راترک‌کنید
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
موفقیت:🧘🏻‍♀📚
فکر↓
ایده↓
تلاش↓
انجام‌بده↓
ادامه‌بده↓
یه‌بار‌دیگه↓
ولش‌نکن↓
ودر‌اخر‌موفقیت꧇)🌱💜📋
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
این‌چند‌کارروهنگام‌مطالعه‌انجام‌ندید:🌝💛•

موبایل‌رو‌بزار‌کنار:🌱
استفاده‌از‌موبایل‌باعث‌حواس‌پرتی‌میشود
هنگام‌مطالعه‌اون‌رو‌درجای‌دوری‌بگذارید

زیا‌‌فکر‌نکنید:🌱
هنگام‌مطالعه‌کردن‌به‌هیچ‌چیز‌جز‌درس‌
خوندن‌فکر‌نکنید

خواب:🌱
اگه‌خوش‌خواب‌هستید‌میتوانی‌هنگام‌مطالعه‌کمی‌به‌خودتان‌استراحت‌بدهید‌وچنددقیقه‌
چشم‌هاتون‌رو‌ببندید‌ولی‌چرت‌نزنید

فیلم‌نگاه‌نکنید:🌱
وقتی‌میخواید‌مطالعه‌کنید‌تلوزیون‌رو‌خاموش‌کنید‌چون‌باعث‌حواس‌پرتی‌میشود.
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
به‌نام‌خدای‌عطر‌ریحان🌱꧇)'
1 ماه پیش
هر‌روز‌این‌‌چندتا‌جمله‌رو‌تکرار‌کن:🍓💒
⇜من‌میتوانم
⇜من‌بهترینم
⇜من‌برنده‌میشوم
⇜خدا‌همیشه‌با‌من‌است
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
برنامه ریزی درسی رو توی آمار 2.600میزاریم
دوستای درس خونتو دعوت کن😄🖐🏿
1 ماه پیش
من‌واسه‌اهدافم‌میجنگم‌چون:🌝🌱
به‌همه‌ثابت‌کنم‌که‌منم‌میتونم.
بهترین‌اینده‌رو‌برای‌خودم‌بسازم.
پدر‌ومادرم‌همیشه‌بهم‌افتخار‌کنن.
تو‌اینده‌به‌خودم‌بگم‌افرین‌که‌جانزدی.
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
موفقیت‌دو‌تاقانون‌داره:🧺⛓

قانون‌اول:هیچ‌وقت‌کم‌نیار‌وتسلیم‌نشو.🌱
قانون‌دوم:هیچ‌وقت‌قانون‌اول‌‌رو‌فراموش‌نکن.🌱
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
باید‌بیخیال‌گذشته‌شد📕
تنهاچیزی‌که‌مهمه‌اینه‌که‌انتخاب‌کنی‌الان‌
میخوای‌چی‌بشی.!!⛹🏾‍♀
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
راهکار هایی برای توقیت اراده درس خوندن:🔭💜'

روش‌اول‌:بر‌موانع‌غبله‌کنید
1_مشغول هرکاری هستیدازان دست بکشید وبروید درس بخوانید
بله، خیلی راحت است به خود بگویید"یک‌ساعت‌دیگر‌شرو؏‌میکنم"این حرف هارابارهاتکرارمیکنیدوناگهان نگاه میکنید ومیبینید یک روز کامل گذشته است‌اگرواقعالازم است به صورت جدی درس بخوانیدپیش‌ ازاین تعمل نکنیدمشغول هرکاری‌هستید از ان دست بگشید وبروید درس بخوانید.🧘🏻‍♀📚

2_حتما‌ا‌زمطالبی‌که‌میخوانید‌یاداشت‌کنید.
یکی ازروش های یاداشت بردای ترسیم است. ترسیم داشت ها یک روش سرگرم کننده وساده برای به خاطرسپردن مطالب است. یکی دودقیقه اول بعدازشروع مطالعه ازاهمیت‌بسیاری برخوردار است؛چر‌اکه خیلیسادا ممکن است در این باره تسلیم شوید ودست از کار بکشید. برای اینکه ازبروزاین کارجلوگیری کنیدفوراشروع کنیدبه یاداشت برداشتن تی اگر یاداشت هایتان تعریف چندانی نداشته باشن زمانی که کمی پیشروی کنیدمیبینیدکه تمایلتان برای ازدست کشیدن کمتر میشود.📋🧡

3_به‌خودتان‌انگیزه‌دهید
وجدان میتواندنقش بزرگی درتعیین اینکه ایادرس خواندن امروزشما مفیدبوده‌یانه ایفاکند. باانرژی واشتیاق به سراغ درس خواندن برویدودر تمام مدت مطتلعه این اشتیاق را حفظ کنید. ☄🌱
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
به‌خودتون‌قول‌بدید‌که:↓📋🧡

✈بیشتربه‌خودم‌توجه‌میکنم
☁بیشتر‌کتاب‌میخونم
✈بیشتر‌تلاش‌میکنم
☁بیشتر‌صبر‌میکنم‌تاموفق‌شم
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
⸤🧘🏻‍♀📚 ⸣
راهکار‌برای‌نوشتم‌برنامه‌روزانه

1_هدف‌بزرگ‌رو‌بهکارهای‌کوچک‌عملی‌تبدیل‌کنید🌱
2_الویت‌هاروباتوجه‌به‌معیارخودتون
‌مشخص‌کنید‌نه‌نظر‌دیگران💜
3_زمان‌انجام‌کار‌هاروبیشترازچیزی‌که‌حدس‌
میزنید‌درنظر
بگیرید🌱
4_برای‌مراقبت‌وسلامتی‌حتمادرروز زمان‌بزار💜
5_حتمابرنامه‌روزانه‌رو‌جایی‌یاداشت‌کنید🌱
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
عادت‌های‌بعدی‌که‌میتونه‌روزتون‌رو‌خراب‌کنه:💙📄

👩🏻‍🎓•تفکر‌منفی
💕•منظم‌نبودن
👩🏻‍🎓•نداشتن‌برنانه‌روزانه
💕•ترس‌ا‌زروبه‌رویی‌با‌اینده
👩🏻‍🎓•توجه‌زیا‌دبه‌فضای‌مجازی‌
💕•انجام‌دادن‌کارها‌به‌صورت‌همزمان
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
افزایش‌اعتما‌دبه‌نفس:📱💜'

از‌زبان‌بدنتان‌به‌درستی‌استفاده‌کنید.
زبان‌بدن‌هرکس‌نشان‌میدهدان‌فردچقدربه‌
خودش‌اعتما‌ددارد. ازچهره‌بعضی‌ادم‌ها‌میشودفهمیدکه‌خودشان‌هم‌خودشان‌را‌قبول‌ندارنند!طوری‌خودتان‌ر‌ناشان‌دهید‌که‌همه‌بدانند
میتوانید‌هر‌موقعیتی‌ر‌امدیریت‌کنیدوبراوضاع
‌مسلط‌هستید📋🧡
‌- - - - - - - - - - - - - - - -
- @ddkovhf4 .🦕🌸.
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس