بزرگان بورس تهران

راهنما :

💚 = قدرت خریدار
❤️ = قدرت فروشنده
⬆️ = افزایش قدرت خریدار
⬇️ = کاهش قدرت خریدار
💰 = قیمت

توجه: آمارهای اعلامی پیشنهاد خرید یا فروش نیستند.


👆👆👆

🎯 جدول #خرید_گروهی:

✅ نمادهایی که امروز سه شنبه 7 بهمن 99 چند کد حقیقی همزمان در کمتر از یک دقیقه و احتمالا به صورت گروهی از آن ها خریداری کرده اند. ✌️

@bozorgane_tse
3 ساعت پیش
🌡 #دماسنج_بازار

🔴 تعداد نمادها در صف فروش : 327 ⬆️
💰 ارزش کل صف های فروش : 2 هزار و 980 میلیارد تومان ⬆️

------

🟢 تعداد نمادها در صف خرید : 103 ⬆️
💰 ارزش کل صف های خرید : 820 میلیارد تومان ⬇️

❤️ قدرت خریدار به فروشنده کل: 0.7 ⬇️

💎 ارزش معاملات بورس و فرابورس بدون اوراق و بلوک و حق تقدم: 11 هزار و 40 میلیارد تومان

@bozorgane_tse
10 ساعت پیش
🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی
👈 #فالوم 📆 99/11/07 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

3 کد حقیقی
جمعاً : 3 میلیارد و 962 میلیون تومان
هر کدام : 1 میلیارد و 321 میلیون تومان

❤️ = 1.6 ⬆️
💰= 37216
⌚️= 12:20
10 ساعت پیش
🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی
👈 #سنیر 📆 99/11/07 📊 صف خرید

@bozorgane_tse 👇

12 کد حقیقی
جمعاً : 2 میلیارد و 511 میلیون تومان
هر کدام : 209 میلیون تومان

💚 = 7.5
💰= 218050
⌚️= 12:16
10 ساعت پیش
🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی
👈 #کسعدی 📆 99/11/07 📊 منفی 4

@bozorgane_tse 👇

46 کد حقیقی
جمعاً : 2 میلیارد و 346 میلیون تومان
هر کدام : 51 میلیون تومان

💚 = 1.2
💰= 16980
⌚️= 11:44
10 ساعت پیش
🔥⛔️❌ اولین #فروش_گروهی
👈 #شبندر 📆 99/11/07 📊 منفی 4

@bozorgane_tse 👇

7 کد حقیقی
جمعاً : 5 میلیارد و 224 میلیون تومان
هر کدام : 746 میلیون تومان

❤️ = 1.9
💰= 21670
⌚️= 11:44
10 ساعت پیش
🔥⛔️❌ اولین #فروش_گروهی
👈 #آرمان 📆 99/11/07 📊 صف خرید

@bozorgane_tse 👇

2 کد حقیقی
جمعاً : 4 میلیارد و 444 میلیون تومان
هر کدام : 2 میلیارد و 222 میلیون تومان

❤️ = 1.5
💰= 9658
⌚️= 11:05
11 ساعت پیش
🔥⛔️❌ دومین #فروش_گروهی
👈 #شرانل 📆 99/11/07 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

3 کد حقیقی
جمعاً : 4 میلیارد و 44 میلیون تومان
هر کدام : 1 میلیارد و 348 میلیون تومان

❤️ = 2 ⬇️
💰= 39761
⌚️= 11:04
11 ساعت پیش
🏆💎✅ دومین #خرید_گروهی
👈 #ددام 📆 99/11/07 📊 صف خرید

@bozorgane_tse 👇

31 کد حقیقی
جمعاً : 2 میلیارد و 298 میلیون تومان
هر کدام : 74 میلیون تومان

💚 = 1.9 ⬆️
💰= 22720
⌚️= 10:52
12 ساعت پیش
🔥⛔️❌ پنجمین #فروش_گروهی
👈 #شستا 📆 99/11/07 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

186 کد حقیقی
جمعاً : 23 میلیارد و 332 میلیون تومان
هر کدام : 125 میلیون تومان

❤️ = 1.8 ⬇️
💰= 21470
⌚️= 10:55
12 ساعت پیش
🔥⛔️❌ اولین #فروش_گروهی
👈 #شپنا 📆 99/11/07 📊 مثبت 4.2

@bozorgane_tse 👇

402 کد حقیقی
جمعاً : 55 میلیارد و 461 میلیون تومان
هر کدام : 138 میلیون تومان

❤️ = 1.1 ⬇️
💰= 11350
⌚️= 10:50
12 ساعت پیش
🔥⛔️❌ سومین #فروش_گروهی
👈 #خساپا 📆 99/11/07 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

86 کد حقیقی
جمعاً : 9 میلیارد و 292 میلیون تومان
هر کدام : 108 میلیون تومان

❤️ = 1.5 ⬇️
💰= 2130
⌚️= 10:50
12 ساعت پیش
🌡 #دماسنج_بازار

🔴 تعداد نمادها در صف فروش : 240 ⬆️
💰 ارزش کل صف های فروش : 1 هزار و 960 میلیارد تومان ⬆️

------

🟢 تعداد نمادها در صف خرید : 92 ⬇️
💰 ارزش کل صف های خرید : 930 میلیارد تومان ⬇️

❤️ قدرت خریدار به فروشنده کل: 0.8 ⬇️

💎 ارزش معاملات بورس و فرابورس بدون اوراق و بلوک و حق تقدم: 7 هزار و 200 میلیارد تومان

@bozorgane_tse
12 ساعت پیش
🔥⛔️❌ اولین #فروش_گروهی
👈 #دارا_یکم 📆 99/11/07 📊 مثبت 3.7

@bozorgane_tse 👇

85 کد حقیقی
جمعاً : 12 میلیارد و 984 میلیون تومان
هر کدام : 153 میلیون تومان

❤️ = 1.3 ⬇️
💰= 155800
⌚️= 10:22
12 ساعت پیش
دولت محترم!

شما مردم رو به کل بورس دعوت کرده بودید نه فقط به خرید #پالایش

چرا بقیه ی بازار رو رها کردید و فقط از #پالایش حمایت می کنید؟!

#موقت
12 ساعت پیش
🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی
👈 #قچار 📆 99/11/07 📊 مثبت 3.6

@bozorgane_tse 👇

34 کد حقیقی
جمعاً : 4 میلیارد و 174 میلیون تومان
هر کدام : 123 میلیون تومان

💚 = 1.6
💰= 76000
⌚️= 09:56
12 ساعت پیش
🔥⛔️❌ دومین #فروش_گروهی
👈 #ثنور 📆 99/11/07 📊 مثبت 0.6

@bozorgane_tse 👇

44 کد حقیقی
جمعاً : 14 میلیارد و 550 میلیون تومان
هر کدام : 331 میلیون تومان

❤️ = 1.5 ⬇️
💰= 13201
⌚️= 09:54
13 ساعت پیش
🔥⛔️❌ اولین #فروش_گروهی
👈 #غپآذر 📆 99/11/07 📊 منفی 5

@bozorgane_tse 👇

11 کد حقیقی
جمعاً : 2 میلیارد و 860 میلیون تومان
هر کدام : 260 میلیون تومان

❤️ = 1.8
💰= 70600
⌚️= 09:48
13 ساعت پیش
🔥⛔️❌ سومین #فروش_گروهی
👈 #شستا 📆 99/11/07 📊 منفی 4.4

@bozorgane_tse 👇

62 کد حقیقی
جمعاً : 8 میلیارد و 400 میلیون تومان
هر کدام : 135 میلیون تومان

❤️ = 2.1 ⬇️
💰= 21600
⌚️= 09:44
13 ساعت پیش
🌡 #دماسنج_بازار

🔴 تعداد نمادها در صف فروش : 138
💰 ارزش کل صف های فروش : 1 هزار و 325 میلیارد تومان

------

🟢 تعداد نمادها در صف خرید : 94
💰 ارزش کل صف های خرید : 1 هزار و 250 میلیارد تومان

💚 قدرت خریدار به فروشنده کل: 1

💎 ارزش معاملات بورس و فرابورس بدون اوراق و بلوک و حق تقدم: 2 هزار و 800 میلیارد تومان

@bozorgane_tse
13 ساعت پیش
🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی
👈 #وسین 📆 99/11/07 📊 صف خرید

@bozorgane_tse 👇

4 کد حقیقی
جمعاً : 5 میلیارد و 176 میلیون تومان
هر کدام : 1 میلیارد و 294 میلیون تومان

💚 = 3.9
💰= 18356
⌚️= 09:09
13 ساعت پیش
🔥⛔️❌ سومین #فروش_گروهی
👈 #حتوکا 📆 99/11/07 📊 مثبت 4.8

@bozorgane_tse 👇

33 کد حقیقی
جمعاً : 12 میلیارد و 978 میلیون تومان
هر کدام : 393 میلیون تومان

❤️ = 4 ⬆️
💰= 38900
⌚️= 09:07
13 ساعت پیش
🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی
👈 #ثالوند 📆 99/11/07 📊 صف خرید

@bozorgane_tse 👇

19 کد حقیقی
جمعاً : 2 میلیارد و 220 میلیون تومان
هر کدام : 117 میلیون تومان

❤️ = 1.9
💰= 23348
⌚️= 09:03
13 ساعت پیش
دریافت سروش پلاس