اندیشه ورزی تربیتی

اندیشه ورزی در مسائل تربیت


#صوت
موضوع: #آسیب_شناسی_ساختار_بسیج و راهکارهایی برای اصلاح آن
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۶/۰۷
@andishevarzitarbiati
1 ماه پیش
#صوت
موضوع: #دانشگاه_مسئله_محور
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۳۱
@andishevarzitarbiati
1 ماه پیش
#صوت
موضوع: #تربیت_در_بستر_زندگی_و_برای_زندگی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۵/۰۵
@andishevarzitarbiati
2 ماه پیش
جلسه #اندیشه_ورزی_تربیتی

موضوع: #تربیت_های_شبه_دینی_خروجی_های_ضد_دین

👤سخنران: آقای #طیبی

🕓زمان: پنج شنبه ۱۷مرداد۹۸ ساعت ۱۶:۳۰

🏠مکان: خ بزرگمهر، مادی نیاصرم (چمران)، پلاک۲۲

حضور برای فعالین فرهنگی و تربیتی آزاد است.

@andishevarzitarbiati 📜
2 ماه پیش
جلسه #اندیشه_ورزی_تربیتی

موضوع: #رویکرد_جامع_و_سیستمی_به_تربیت

👤سخنران: آقای #طیبی

🕓زمان: پنج شنبه ۱۰ مرداد۹۸ ساعت ۱۶:۳۰

🏠مکان: خ بزرگمهر، مادی نیاصرم (چمران)، پلاک۲۲

حضور برای فعالین فرهنگی و تربیتی آزاد است.

@andishevarzitarbiati 📜
2 ماه پیش
#صوت
موضوع: طراحی فرآیندهای #پروژه ای برای دانش آموزان
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۲۸
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
موضوع: #نقش_و_جایگاه_مدرسه_از_منظر_اجتماعی
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۲۰
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
موضوع: #چک_لیست_مشاهده
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۱۳
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
#صوت
موضوع: #تنها_راهکار_اصلاح_کنکور
سخنران: آقای #عماد_طیبی
تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۴/۰۶
@andishevarzitarbiati
3 ماه پیش
صوت جلسه چهارم #روش_طراحی_نظام_تربیتی
۱ خرداد ۹۸
5 ماه پیش
صوت جلسه سوم #روش_طراحی_نظام_تربیتی
۱ خرداد ۹۸
5 ماه پیش
صوت جلسه دوم #روش_طراحی_نظام_تربیتی
۳۱ اردیبهشت ۹۸
5 ماه پیش
دریافت سروش پلاس